1Każdy Klient REVITAL FITNESS & GYM zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

2W zajęciach mogą brać udział osoby, które ukończyły 15 rok życia, posiadające ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę za zajęcia.

3Każdorazowo, w zamian za kluczyk do szafki, Klient REVITAL FITNESS & GYM ma obowiązek pozostawienia w recepcji karnetu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3Po treningu Klient zobowiązany jest do zwrotu kluczyka do szafki. Za zagubiony lub zniszczony kluczyk Klient zostanie obciążony kosztem wymiany zamka w wysokości 30,00 zł.

4Każdy klient płaci 2 zł za wydanie karty klubowej.

5Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

6Przed wejściem na salę obowiązuje zmiana obuwia, przeznaczonego do ćwiczeń (innego niż przyszło się do klubu - nawet w ciepłych porach roku). Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.

7Karnet jest ważny przez okres jednego miesiąca od daty zakupu. Należy przestrzegać ważności karnetów - karnety, które straciły ważność nie będą honorowane.

8Klub honoruje karty Benefit System, Fit Profit, OK System

9W przypadku ilości mniejszej niż 7 osób w grupie na zajęciach Klub Revital Fitness zastrzega sobie prawo łączenia grup.

10Klienci który wykupią jednorazowe wejście zobowiązani są przedstawić pracownikowi recepcji dokument tożsamości. Dokument tożsamości pozostaje na czas zajęć w recepcji jako zastaw za kluczyk do szafki.

11W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

12Klub nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w nim pozostawione.

13Podczas zajęć z użyciem mat do ćwiczeń - przynosimy ze sobą ręcznik.

14Klienci który wykupią jednorazowe wejście zobowiązani są przedstawić pracownikowi recepcji dokument tożsamości. Dokument tożsamości pozostaje na czas zajęć w recepcji jako zastaw za kluczyk do szafki.

15Osoby  korzystające z linek TRX na siłowni bez opieki instruktora  ćwiczą na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zerwania linek oraz za urazy powstałe podczas treningu. Osoby powyżej 120 kg korzystają z linek TRX na własną odpowiedzialność.

16Osoby korzystające z  maszyn na siłowni bez opieki instruktora lub korzystające z maszyn w sposób niewłaściwy ćwiczą na własną odpowiedzialność

17Klub nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie klientów.

18Klient siłowni proszony jest o powiadomienie obsługi siłowni o stanie zdrowia. Klient, który nie posiada zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań korzysta z siłowni na własną odpowiedzialność. Klient, który w czasie ćwiczeń źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.

19Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.

20Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk (ręcznik położony na tapicerce urządzeń).

21Klientem siłowni może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów lub ćwiczy pod okiem opiekuna

22Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

23W klubie REVITAL FITNESS & GYM istnieje możliwość wypożyczenia ręcznika w cenie 2 zł/sztukę.

24Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientek REVITAL FITNESS. Klub zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom.

25Rozkład zajęć REVITAL FITNESS & GYM dostępny jest na stronie www.revitalfitness.pl oraz w recepcji klubu przy  ul. Borowej 128  w godzinach zajęć. Na prośbę Klienta istnieje możliwość przesyłania grafiku pocztą  mailową.

26Płatność za karnety/zajęcia - gotówką oraz kartą płatniczą według aktualnego cennika.

27REVITAL FITNESS & GYM zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez REVITAL FITNESS & GYM wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta. W razie wykorzystania wizerunku Klienta, co będzie w jakikolwiek sposób naruszało prywatność Klienta i Klient zgłosi ten fakt kierownictwu klubu wówczas klub zobowiązuje się do wycofania zdjęcia, reklamy w najszybszym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć klubu maja zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie celach informacyjnych o Klubie. Wykorzystywanie przez osoby trzecie bez zgodny kierownictwa zdjęć fitness klubu jest zabronione.